Nomas līgums

Jelgavā, 202__.gada __._____ 

SIA Renitit reģistrācijas numurs 53603060371, juridiskā adrese Satiksmes iela 3-2, Jelgava, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv ___________, turpmāk tekstā — Iznomātājs un_____________________________, personas kods/reģistrācijas numurs ___________________, turpmāk tekstā — Nomnieks, bet līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas — Puses, noslēdz šo nomas līgumu, turpmāk tekstā — Līgums, kas ir saistošs Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem, par sekojošo:

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Tehnika — Iznomātāja īpašumā vai valdījumā esošās iekārtas. Īpašumtiesības uz Tehniku šī Līguma darbības laikā saglabājas Iznomātājam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā pret atlīdzību Tehniku saskaņā ar šī Līguma pieņemšanas-nodošanas aktā noteikto kārtību.
2.2. Iznomātājs var sniegt Nomniekam citus pakalpojumus, kas saistīti ar iznomātās Tehnikas transportēšanu, apkalpošanu, remontu, utt.

3. Tehnikas nodošana, pieņemšana un atgriešana

3.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Tehniku, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzrāda:
3.1.1. Tehnikas nosaukumu un daudzumu;
3.1.2. Tehnikas nomas cenu par dienu, ar PVN 0%;
3.1.3. Tehnikas drošības naudas maksu;
3.1.4. Tehnikas nodošanas – pieņemšanas laiku (stunda, diena, mēnesis, gads);
3.1.5. Tehnikas piegādes vietu (ja nepieciešama piegāde);
3.1.6. Papildus komplektācijas (ķīmijas šķīdums, papildus tehnika) vai piegādes izmaksas.
3.2. Nomnieks atdod atpakaļ un Iznomātājs pieņem Tehniku, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda:
3.2.1. Tehnikas nosaukumu un daudzumu;
3.2.2. Tehnikas pieņemšanas - nodošanas laiku (stunda, diena, mēnesis, gads);
3.2.3. Tehnikas defektus vai trūkumus tās saņemšanas brīdī.

4. Nomas termiņš

4.1. Tehnika tiek nodota Nomniekam lietošanā pret atlīdzību uz nomas termiņu ne mazāku kā 24 stundas, ja vien Puses nav vienojušās savādāk. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas termiņu uz nākamo nomas termiņu, ja Nomnieks veic priekšapmaksu. Nomas termiņu norāda Nomnieks noformējot nomas pieteikumu vietnē www.pro24.lv.
4.2. Nomas termiņš beidzas dienā un laikā, kad Tehnika ir atgriezta Iznomātājam un ir parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

5. Norēķini par nomu

5.1.Puses vienojas, ka nomas maksa tiek noteikta vietnē www.pro24.lv un nomas tehnikas pieņemšanas-nodošanas aktā.
5.2. Nomas maksa par tehnikas izmantošanu tiek publicēta vietnē www.pro24.lv, un nomas pieteikumā online vidē tiek aprēķināta gala summa par nomas tehniku, papildus aprīkojumu, tīrīšanas ķīmijas daudzumu un/vai piegādi.
5.3. Atkarībā, ko Nomnieks ir norādījis nomas pieteikumā, norēķinus par nomu iespējams veikt skaidrā naudā tehnikas saņemšanas brīdī (izrakstot stingrās uzskaites kvīti) vai apmaksājot priekšapmaksas rēķinu ar internetbanku nomas pieteikuma apstiprināšanas brīdī vietnē www.pro24.lv . Šādā gadījumā priekšapmaksas rēķins tiek nosūtīts uz Nomnieka norādīto e-pastu.
5.4. Ja ir notikusi Tehnikas bojāeja, zādzība vai zaudējums, Iznomātājs izsniedz Nomniekam rēķinu par Tehnikas bojāeju, zādzību vai zaudējumu tehnikas vērtības apmērā atskaitot nost iepriekš iekasēto Drošības naudu.

6. Nomnieka tiesības un pienākumi

6.1. Nomnieka pienākums ir atlīdzināt ar pieņemšanas-nodošanas aktu konstatētos Tehnikas defektus un trūkumus, ja tādi konstatēti un tie nav radušies Iznomātāja vainas vai rīcības dēļ.
6.2. No Tehnikas nodošanas brīža Nomniekam, Nomnieks ir materiāli atbildīgs par visiem iespējamiem Tehnikas un tā stāvokļa saglabāšanas riskiem, tajā skaitā, bet ne tikai, Tehnikas bojāšana, bojāeja, zādzība u.tml., tostarp Nomnieks ir atbildīgs par seku novēršanu vai to novēršanas izmaksu atlīdzināšanu Iznomātājam gadījumā, ja šādas sekas iestājās Nomnieka neuzmanības dēļ, trešo personu prettiesiskās rīcības rezultātā, dabas stihijas rezultātā u. tml.
6.3. Nomnieks ir atbildīgs par Tehnikas savlaicīgu atdošanu Iznomātājam atbilstoši šim Līgumam. Nomnieks nodrošina visus nepieciešamos drošības pasākumus nomas termiņa laikā, lai nepieļautu Tehnikas nonākšanu trešo personu valdījumā vai turējumā.
6.4. Nomniekam ir pienākums ievērot visas spēkā esošās tehnikas lietošanas un darba drošības instrukcijas un prasības atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši instrukcijām lietot un uzturēt lietošanā saņemto Tehniku; Iznomātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām Tehnikas nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
6.5. Nomniekam ir pienākums izmantot un kontrolēt Tehnikas izmantošanu mērķiem, kuriem Tehnika ir paredzēta.
6.6. Nomniekam nav tiesības bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Tehniku lietošanā tālāk trešajām personām.
6.7. Tehnikas bojāejas, zādzības vai pazušanas gadījumā Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot Iznomātājam par Tehnikas bojāejas, zādzības vai pazušanas faktu uz Iznomātāja kontakttelefonu 29533919 vai uz epastu noma@pro24.lv
6.8.Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam Tehnikas vērtību. Iemaksātā Drošības nauda tiek izmantota kā daļa no atlīdzinājuma.
6.9. Tehnikas sabojāšanas gadījumā Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Tehnikas remonta izdevumus.
6.10. Nododot Tehniku, Nomniekam ir pienākums atdot atpakaļ to Iznomātājam tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika saņemta.
6.11. Visa Nomniekam iznomātā Tehnika ir Iznomātāja īpašums un Nomniekam nav tiesību to apgrūtināt vai atsavināt.
6.12. Gadījumā, ja Nomnieks atsakās no Tehnikas brīdī, kad tā tiek piegādāta, Nomniekam ir jāapmaksā piegādes izdevumus.

7. Iznomātāja tiesības un pienākumi

7.1. Iznomātājam pirms Tehnikas nodošanas nomas lietošanā ir tiesības noteikt Nomniekam drošības naudas iemaksu, vai atteikt Nomniekam izsniegt Tehniku. Drošības nauda var tikt izmantota neatdotas vai bojātas Tehnikas vērtības apmaksai. Drošības nauda neatbrīvo Nomnieku no pienākuma atmaksāt Iznomātājam Tehnikas zaudējuma vai bojājumu pilnu vērtību.
7.2. Ja Nomnieks šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir atdevis atpakaļ Iznomātājam Tehniku, Nomnieka iemaksātā drošības nauda pilnībā tiek atmaksāta Nomniekam atdošanas brīdī skaidrā naudā, ja Nomas maksu Nomnieks apmaksāja skaidrā naudā saņemšanas brīdī, vai tiek pārskaitīta uz Nomnieka kontu, ja Nomas maksu nomnieks apmaksāja nomas pieteikuma brīdī izmantojot savu internetbanku. Šādā gadījumā Drošības nauda tiek atgriezta uz to pašu kontu no kura tika saņemts Nomas maksas pārskaitījums.
7.3. Pēc Nomnieka vēlēšanās Iznomātājs Tehnikas izsniegšanas brīdī sniedz bezmaksas konsultācijas par jautājumiem, kas tieši saistīti ar iznomātās Tehnikas lietošanu.
7.4. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam Tehnikas lietošanas procesā vai to pielietošanas rezultātā.
7.5. Iznomātājam ir tiesības pirms, kā arī pēc Tehnikas nodošanas Nomniekam, iepazīties ar Tehnikas tehnisko stāvokli.
7.6. Gadījumos, kad Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma noteikumus, vai tiek apdraudētas Iznomātāja īpašuma tiesības uz Nomniekam nodotu Tehniku, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un nekavējoties saņemt no Nomnieka tam nomā nodoto Tehniku vai nekavējoties patstāvīgi paņemt Tehnikas komplektāciju no Nomnieka lietošanas vietas. Nomnieks ar šī līguma noslēgšanu neatsaucami pilnvaro Iznomātāju jebkurā laikā un, iepriekš par to nebrīdinot Nomnieku, iekļūt Nomnieka vai trešās personas telpās vai objektā, un pārņemt savā valdījumā Tehniku, neuzņemoties atbildību par sekām, kādas radušās Nomniekam vai trešo personu īpašumam šādas rīcības rezultātā. Minēto noteikumu sakarā Puses vienojās uzskatīt šī punkta saturu par pilnvarojumu Iznomātājam rīkoties atbilstoši punkta nosacījumiem.
7.7. Ja pēc Iznomātāja pieprasījuma Nomnieks neatgriež nomā saņemto Tehniku vai Iznomātājam ir liegta iespēja saņemt Nomniekam izniegto nomas tehniku, Puses vienojas uzskatīt, ka Nomniekam nodotā Tehnika ir pazudusi, līdz ar to Nomniekam ir pienākums pilnībā atlīdzināt Iznomātājam zudušās Tehnikas vērtību, pamatojoties uz Iznomātāja piestādītu rēķinu.

8. Tehnikas piegādāšana

8.1. Ja Nomnieks nomas pieteikumā ir norādījis, ka nepieciešama nomas Tehnikas piegāde, Iznomātāja pienākums ir pēc pasūtījuma izdarīšanas ar savu transportu nogādāt Tehniku Nomniekam uz nomas pieteikumā Nomnieka uzrādīto adresi. Transporta pakalpojumu izmaksas sedz Nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izcenojumiem, ja vien vietnē www.pro24.lv nav norādīts savādāk.
8.2. Iznomātāja noteiktā transportēšanas maksa iekļauj arī Tehnikas atgriešanu Iznomātājam.

9. Citi nosacījumi

9.1. Nomniekam ir tiesības piedalīties Tehnikas tehniskā stāvokļa pārbaudē, kad Tehnika tiek nodota Iznomātājam. Visi pārbaudes laikā konstatētie Tehnikas defekti un trūkumi tiek fiksēti pieņemšanas-nodošanas aktā, kuru paraksta Iznomātāja pārstāvis un Nomnieks. Gadījumā, ja Nomnieks nav ieradies uz Tehnikas nodošanu, tad Iznomātājs vienpusēji sastāda aktu par konstatētajiem Tehnikas defektiem un trūkumiem.  

10. Līguma darbības termiņš

10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

11. Personas datu apstrāde

11.1. Puses saprot, ka Līguma izpildes nolūkā tiek apstrādāti personas dati, kā norādīts Iznomātāja Privātuma noteikumos, kas pieejami vietnē www.pro24.lv/lv/info/privatuma-noteikumi .
Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apstiprina, ka ir pilnībā iepazinies ar Iznomātāja Privātuma noteikumiem un ir tos sapratis.
11.2. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nodotos datus, Puses
11.2.1. ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula), Personas datu apstrādes likuma un citu tiesību aktu, kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus;
11.2.2. nodrošina datu subjektu tiesības saskaņā ar Regulu;
11.2.3. rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma īpašības, apjomu, veiktos vai ieteicamos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.
11.3. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks piekrīt, ka, gadījumā ja viņš (Nomnieks) neievēro, pārkāpj un/vai neizpilda šī Līguma noteikumus, Iznomātājs ir tiesīgi izmantot Nomnieka personas datus (tajā skaitā, bet ne tikai: vārds, uzvārds, personas kods, adrese), kas iegūti šī līguma ietvaros, publicēšanai jebkādās parādnieku un nemaksātāju reģistros un datu bāzēs, kā arī Iznomātājam ir tiesības nodot šos datus jebkādai trešajai personai, ar mērķi veicināt Nomnieka parāda piedziņu. Šajā gadījumā Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir radušies Iznomātājam parāda piedziņas procesā.

12. Noslēguma noteikumi

12.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
12.2. Visi Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pievienoti Līgumam, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
12.3. Gadījumā, ja mainās kāds no šajā Līgumā uzrādītajiem Pušu rekvizītiem, Puses, kam ir bijušas izmaiņas, apņemas piecu dienu laikā paziņot par izmaiņām.
12.4. Jebkāda veida vēstules, paziņojumi, pretenzijas u.tml. starp Pusēm tiek izteiktas rakstveidā gan drukātā , gan elektroniskā formātā.
12.5. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā strīdus pēc Iznomātāja izvēles izšķir Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā valsts tiesā vai Latvijas Šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003754139), Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu 1 (viena) šķīrējtiesneša sastāvā.
12.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram no Pusēm.

13. Pušu rekvizīti

IZNOMĀTĀJS
SIA Renitit
Reģ.nr. 53603060371
Jur.adr. Satiksmes iela 3-2, Jelgava
www.pro24.lv
noma@pro24.lv
Tel.nr. 29999905

NOMNIEKS
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________