Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi ir paredzēti vietnes www.pro24.lv nomas pakalpojumu noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas veic nomas pieteikumus un pasūta nomas tehniku interneta adresē www.pro24.lv, pa telefonu 25999905, uz e-pastu noma@pro24.lv, vai Facebook lapā PRO24.LV.
1.2. Pirms nomas pasūtījuma pabeigšanas, Klientam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, nomas pasūtījuma pabeigšana nav iespējama.
1.3. Izmantojot vietni PRO24.LV, Klients apliecina, ka šie Noteikumi ir saprotami un apņemas tos ievērot un sekot to izmaiņām. Katru reizi, veicot nomas pieteikumu, iesakām pārskatīt šos Noteikumus un pārliecināties kādi Noteikumi konkrētajā brīdī ir spēkā.
1.4. Šie Noteikumi, Nomas līgumi, to pielikumi, pieņemšanas-nodošanas akti starp PRO24.LV un Klientu tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

2. Informācija par Pakalpojuma sniedzēju
2.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, pasūtot nomas tehniku adresē www.pro24.lv. Pakalpojuma sniedzējs ir SIA CONCEPT Group, reģ.nr. , jur.adrese.
2.2. Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti“.

3. Nomas tehnika
3.1. vietnē www.pro24.lv sniegtajiem nomas tehnikas attēliem ir ilustratīvs raksturs. Klients saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.
3.2. Ja vien nav norādīts citādi, visas nomas tehnika, kas ir piedāvāta vietnē www.pro24.lv, ir pieejama nomai, ja vien nomas pieteikuma kalendārā nav norādīts pretēji (tumši pelēki aizpildītie datumos tehnika ir aizņemta un nav pieejama nomai).
3.3. PRO24.LV ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo nomas perioda ilgumu konkrētai tehnikas vienībai vienā pieteikumā.

4. Datu apstrāde
4.1. Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA Renitit, Satiksmes iela 3-2, Jelgava, LV3007 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu un mūsu Privātuma noteikumiem.
4.2. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi, sazinaties ar mums uz e-pastu noma@pro24.lv. Mēs garantējam, ka Jūsu dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kuros tas tiek īpaši atrunāts (piem., piegāde ar kurjeru, vai taml).

5. Nomas līguma noslēgšana
5.1. Vietnē www.pro24.lv veikt nomas pieteikumu un pasūtīt nomas tehniku drīkst Klienti:
5.1.1. fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu;
5.1.2. juridiskās personas.
5.2. Klients, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pasūtīt nomas tehniku šajā vietnē.
5.3. PRO24.LV noteiktā Nomas tehnikas pasūtīšanas kārtība nodrošina Klientam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas.
5.4. Līgums starp Klientu un PRo24.LV uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Klients vietnē www.pro24.lv ir aizpildījis Nomas pieteikumu, norādījis Klienta vārdu, uzvārdu, tel.numuru, e-pastu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Apstiprināt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu - apmaksa skaidrā naudā piegādes brīdī.
5.5. Kad Klients apstiprina Nomas pieteikumu – tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina nomas pasūtījuma saņemšanu.
5.6. Katrs starp Klientu un PRO24.LV noslēgtais līgums tiek reģistrēts un uzglabāts www.pro24.lv lietvedībā un interneta vietnes datu bāzē.
5.7. Slēdzot Līgumu, Klients piekrīt, ka pasūtījuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks paziņojums ar pirkuma informāciju.
5.8. Gadījumā, ja PRo24.LV nav iespējas iznomāt tehniku, PRO24.LV par to informē Klientu e-pastā vai telefoniski, vai ar SMS palīdzību un pasūtījums tiek atcelts. Gadījumā, ja Klients jau būs veicis apmaksu, PRO24.LV atmaksās saņemto summu 1 (vienas) darba dienas laikā.

6. Klienta vienpusēja atkāpšanās no Līguma, izmantojot atteikuma tiesības

6.1. Klients  nevar izmantot atteikuma tiesības, jo pakalpojuma objekts ir tehnikas noma un pakalpojums tiek sniegts noteiktā laikposmā. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", 22.punkts, 12.apakšpunkts)

7. Piegāde
7.1. Klients izvēloties nomas tehnikas piegādi uz mājām, apzinās, ka piegāde tiek veikta uz Klienta rēķina. Piegādes maksa ir norādīta Nomas pieteikumā un, izvēloties piegādi, tiek iekļauta kopējā pasūtījuma summā.
7.2. Atsevišķos rajonos vai pilsētās nomas tehnika tiek piegādāta uz PRO24.LV rēķina, un nomas pieteikumā tiek norādīts, ka piegāde tiek nodrošināta Bez maksas.
7.3. Klients, pasūtījuma brīdī izvēloties nomas tehnikas piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu nomas tehnikas piegādes vietu.
7.4. Nomas tehnikas piegāde tiek veikta nomas pieteikumā norādītajā datumā un laikā. Ja dažādu iemeslu dēļ piegāde notiek ar aizkavēšanos, tad nomas termiņš tiek pagarināts par kavējuma laika periodu.
7.5. nomas tehnikas piegādes brīdī Klientam ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (LR izdota pase, eID karte vai autovadītāja apliecība), lai PRO24.LV varētu veikt Klienta identifikāciju un noformētu uz vietas līgumu, pieņemšanas-nodošanas aktu.
7.6. Pēc Klienta izvēles, vietnē www.pro24.lv pasūtīto nomas tehniku var bez maksas saņemt PRO24.LV izsniegšanas adresēs(punktos), kas tiek norādītas, ja tādas pastāv, katrā pilsētā/rajonā pieteikuma noformēšanas brīdī. Saņemot tehniku PRO24.LV punktos, Klientam ir pienākums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.
7.7. Saņemt tehniku var tikai pats Klients. Ja nomas tehniku saņems cita persona, noformējot nomas pieteikumu, tai jābūt norādītai kā Nomniekam. Ja Klients ir juridiska persona, PRO24.LV ir tiesības pieprasīt pilnvaru tehnikas saņemšanai.
7.8. Nomas tehnikas saņemšanas brīdī Klientam ir pienākums pārbaudīt nomas tehnikas komplektāciju.

8. Apmaksa
8.1. Par nomas tehniku Klients var norēķināties:
- skaidrā naudā, tehnikas saņemšanas brīdī;
- ar internetbanku uzreiz pēc Nomas pieteikuma noformēšanas. (tiek pieņemtas Swedbank, SEB, Citadele, Luminor internetbankas).

9. Klienta pienākumi
9.1. Klients apņemas nomas pieteikuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties norādītajai informācijai (Klienta tel.nr, e-pasts), Klientam ir pienākums nekavējoties par to paziņot PRO24.LV.
9.2. Klientam ir pienākums samaksāt par pieteikto nomas tehniku un saņemt to Nomas līguma noteiktajā kārtībā.
9.3. Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu, par kuriem plašāku informāciju iespējams iegūt sadaļā Apmaksa.
9.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Klients apņemas pirms nomas tehnikas lietošanas sākuma apskatīt nomas tehniku un pārliecināties, ka saņemtā nomas tehnika atbilst Klienta pieteiktajai nomas tehnikai un ir pilnā komplektācijā.
9.5. Klientam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

10. PRO24.LV pienākumi
10.1. PRO24.LV apņemas nodrošināt, lai Klients varētu izmantot nomas pakalpojumus atbilstošā kvalitātē;
10.2. PRO24.LV apņemas apstrādāt Klienta personas datus tikai šajos noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
10.3. PRO24.LV apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

11. Nomas tehnika
11.1. PRO24.LV nodrošina, lai iznomātā tehnika būtu labā tehniskā kārtībā.
11.2. Par problēmām nomas tehnikas funkcionalitātē Klients var iesniegt sūdzību uz e-pastu noma@pro24.lv vai tel.nr. 25999905.

12. Atbildība
12.1. Klients atbild par nomas pieteikuma formā sniegto datu pareizību un uzņemas atbildību par sekām, kas radušās pieteikuma formā norādīto datu neprecizitātes dēļ.
12.2. Par nomas līguma, kas noslēgts vietnē www.pro24.lv, pārkāpumiem puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12.3. PRO24.LV piedāvā nomas tehniku tikai mājsaimniecību vajadzībām un personīgai lietošanai. Klients apņemas neizmantot nomas tehniku komerciālos, uzņēmējdarbības vai apakšuzņēmējdarbības nolūkos.

13. Citi noteikumi
13.1 PRO24.LV nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus PRO24.LV kontroles, t.i. tādu darbību vai notikumu rezultātā, kurus PRO24.LV pamatoti nevar kontrolēt.
13.2. Gadījumos, kad PRO24.LV nevar pamatoti kontrolēt notikumus vai darbības, PRO24.LV nekavējoties informēs Klientu un vienosies abpusēji izdevīgu risinājumu (nomas termiņa maiņu, nomas tehnikas maiņu, vai taml.).
13.3. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp PRO24.LV un Klient, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
13.4. PRO24.LV ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Klienta tiesībām un PRO24.lv saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā PRO24.LV informēs Klientu, sniedzot informāciju par nodošanu rakstiski e-pastā vai telefoniski uz Klienta tel.nr.
13.5. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda PRO24.LV kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Klienta atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.
13.6. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
13.7. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.