Iegādāties dāvanu karti

Izvēlētā dāvanu karte

Dāvanu karte 20 Eur vērtībā PRO24.LV Dāvanu Karšu noteikumi

1. Dāvanu karte ir bezskaidras naudas maksājuma līdzeklis, ar kuru iespējams norēķināties tīrīšanas tehnikas nomas pakalpojumu interneta vietnē www.pro24.lv, turpmāk – PRO24.

2. Tiešsaistē iegādāta Dāvanu karte uzreiz pēc tās apmaksas tiek nosūtīta uz iegādes brīdī norādīto Pircēja e-pasta adresi. Dāvanu kartes unikālais numurs un Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek nosūtīts gan e-pasta vēstules tekstā, gan arī e-pasta pielikumā pievienotajā Dāvanu kartes PDF failā.

3. Nosūtītā e-pasta pielikumā pievienotā Dāvanu karte ir izdrukājama, izmantojot jebkuru datorprogrammu, kas atbalsta PDF (Portable Document Format) failus, piemēram, bezmaksas datorprogrammu Adobe Reader, kas pieejama mājas lapā www.adobe.com.

4. Dāvanu kartes Pircējs izvēlas Dāvanu kartes vērtību saskaņā ar vietnē www.pro24.lv ievietoto Dāvanu karšu nominālu piedāvājumu (20,- Eur, 40,- Eur, 60,- Eur).

5. Minimālā Dāvanu kartes summa ir 20,- Eur.

6. Apmaksājot ar Dāvanu karti vietnē www.pro24.lv pieejamos pakalpojumus, pirkuma veikšanas brīdī ir jāievada Dāvanu kartei piešķirtais unikālais kods.

7. Pasūtījuma summai ir jābūt vienādai vai lielākai par Dāvanu kartes vērtību. Ja pasūtījuma summa ir mazāka par Dāvanu kartes vērtību, atlikums netiek atmaksāts.

8. Ja pasūtījuma summa ir lielāka par Dāvanu kartes vērtību, klientam papildus jāmaksā starpība ar citiem www.pro24.lv piedāvātajiem maksājuma veidiem.

9. Dāvanu karte nav apmaināma pret naudu ne tās derīguma termiņa laikā, ne pēc derīguma termiņa beigām.

10. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no tās iegādes dienas. Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek norādīts uz Dāvanu kartes, gan uz Pircēja norādīto e-pastu nosūtītajā vēstulē. Par Dāvanu kartes derīguma termiņa pēdējo dienu uzskatāms datums pēc 6 mēnešiem, kas sakrīt ar Dāvanu kartes iegādes datumu, līdz pulksten 24.00 pēc Latvijas laika.

11. Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms vai atjaunojams.

12. Dāvanu karti iespējams izmantot tikai kartes derīguma termiņā PRO24 sniegto nomas pakalpojumu apmaksai.

13. Dāvanu kartes izmantošana nomas pakalpojumu apmaksai neatbrīvo Dāvanu kartes lietotāju no Drošības naudas iemaksas un citiem nomas līguma noteikumiem.

14. Dāvanu karti var izmantot neierobežotam skaitam pirkumu un pakalpojumu, kuru kopējā summa nepārsniedz Dāvanu kartes vērtību. Dāvanu karti var izmantot kopā ar citiem vietnē www.pro24.lv pieejamajiem maksāšanas līdzekļiem.

15. PRO24 patur tiesības pārbaudīt Dāvanu kartes autentiskumu un, ja nepieciešams, Dāvanu karti anulēt.

16. Iegādājoties un apmaksājot Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar PRO24 pakalpojumu aprakstu un to cenām. Pircējam ir zināms, ka PRO24 var atteikties sniegt atsevišķus pakalpojumus personai, kas neatbilst PRO24 nomas līguma izvirzītajām prasībām vai nepilda tās, un šādā gadījumā ne Pircējam, ne Dāvanu kartes faktiskajam lietotājam netiek atgriezta par Dāvanu karti samaksātā nauda.

17. Dāvanu kartes Pircējs ir tiesīgs nodot Dāvanu karti trešajām personām, informējot šīs personas par Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem un nodrošinot to, ka šīs personas piekrīt un ievēro visus Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumus.

18. PRO24 pirms pakalpojumu sniegšanas ir tiesīgs prasīt Dāvanu kartes faktiskajam lietotājam parakstīt nomas līgumu, pieņemšanas-nodošanas un nodošanas-pieņemšanas aktus un piekrišanas, kas saistīti ar attiecīgā pakalpojuma sniegšanu un nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

19. Dāvanu kartes Pircējs ir informēts, ka Dāvanu kartes faktiskā lietotāja atteikuma parakstīt nomas līgumu gadījumā PRO24 ir tiesīgs atteikties sniegt pakalpojumus un šādā gadījumā Pircējam netiek atgriezta PRO24 samaksātā nauda.

20. Pircējs un Dāvanu kartes faktiskais lietotājs ir atbildīgi par Dāvanu kartes un tās datu saglabāšanu un turēšanu slepenībā, lai novērstu iespējamo trešo personu prettiesisku rīcību. Nozaudēta vai nozagta karte netiek atjaunota vai atmaksāta.

21. Dāvanu kartes Pircējs nav tiesīgs atteikties no Dāvanu kartes un samaksātā naudas summa netiek atgriezta, izņemot:

21.1. Ja Pircējs ir fiziska persona, Pircējam ir tiesības atteikties no Dāvanu kartes iegādes darījuma, paziņojot par to rakstveidā PRO24 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Dāvanu kartes iegādes dienas. Paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu veidlapa ir pieejama, pieprasot to uz e-pastu: noma@pro24.lv.

22. Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāms uz e-pasta adresi noma@pro24.lv, kas saskaņā ar Latvijas Republikas elektronisko dokumentu likumu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kurā norādīts Dāvanu kartes unikālais numurs, maksātāja vārds, uzvārds, maksājuma datums, maksājuma summa un konta numurs, no kura tika veikts maksājums, kā arī jānorāda konta numurs, uz kuru maksājums ir atgriežams;

23. Atteikuma tiesības ir tikai Pircējam, un naudas atgriešana atteikuma gadījumā tiek veikta tikai Pircējam, nevis jebkuram Dāvanu kartes lietotājam.

24. Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nosūtīts uz e-pasta adresi noma@pro24.lv, ja nosūtīšanas diena ir darba diena, vai nākamajā darba dienā, ja nosūtīšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena.

25. Saņemot iepriekšējā punktā norādīto Pircēja paziņojumu par atteikšanos no Dāvanu kartes iegādes darījuma, PRO24 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Pircējam par Dāvanu karti saņemto naudu.

26. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Dāvanu karte jau lietota norēķiniem par PRO24 pakalpojumiem.

27. Dāvanu karšu kopēšana, citāda pavairošana un atkārtota pārdošana jebkādā veidā ir aizliegta.

28. PRO24 nav atbildīgi par saistību pienācīgu izpildi, ja Pircēja iesniegtie dati ir nepatiesi, neprecīzi vai nav sniegti visi pieprasītie dati.

29. Iegādājoties Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar iepriekšminētajiem Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem un piekrīt tiem, kā arī apņemas tos ievērot.

Pircēja dati


Kopā apmaksai
Pēc sekmīgas apmaksas uz pircēja e-pastu tiks nosūtīta dāvanu karte ar tās unikālo numuru. Dāvanu karti varēsiet izdrukāt vai pārsūtīt uzreiz tās saņēmējam!

Pasūtījuma apmaksa